Co powinien zawierać wniosek restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja to transformacja, gwałtowna zmiana struktury jakiegoś przedsiębiorstwa, organizacji, gospodarstwa rolnego albo nawet gospodarki całego kraju. Zmiany te mogą dotyczyć aktywów, pasywów albo organizacji danej jednostki. Działania takie mają na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa lub organizacji, w wielu przypadkach mogą być skutecznym programem naprawczym, dzięki któremu przeprowadzający restrukturyzację podmiot gospodarczy może zoptymalizować swoją działalność, znacznie poprawić jej wydajność, ustabilizować ją oraz uzyskać lepsze wyniki finansowe.

Dla kogo restrukturyzacja to dobre rozwiązanie?

Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą korzystać przedsiębiorcy, których Kodeks cywilny określa jako osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. Restrukturyzować się mogą także spółki kapitałowe w organizacji, stowarzyszenia, związki zawodowe, instytucje badawcze, fundacje, gospodarstwa rolne oraz spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Przeprowadzenie restrukturyzacji jest doskonałą propozycją naprawczą, gdy kondycja firmy jest niezadowalająca. To idealne rozwiązanie udoskonalające jej funkcjonowanie. Dzięki sprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie upadłości i wyeliminowanie ryzyka likwidacji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest również polecana wszystkim firmom, które planują wejść na giełdę.

Czym jest wniosek restrukturyzacyjny i kto może go złożyć?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte tylko na wniosek. Wynika to z założenia, że aby była ona skuteczna, przedsiębiorca musi wykazać chęć wprowadzenia różnych zmian, które mają ocalić jego firmę przed upadłością. Wniosek restrukturyzacyjny to oficjalny dokument potwierdzający chęć otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać wszczęte tylko na wniosek dłużnika. Jedynym wyjątkiem jest postępowanie sanacyjne, które może być rozpoczęte na wniosek kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na wniosek wierzyciela osobistego.

Złożenie wniosku odbywa się przez dłużnika, który może działać osobiście albo przez wspólników. Aby wniosek taki mógł być pozytywnie rozpatrzony przez sąd restrukturyzacyjny, wnioskodawca będzie musiał być dokładnie sprawdzony pod wieloma względami – sprawdzona zostanie jego legitymacja, a także istnienie niezbędnych przesłanek do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli: niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, wielości wierzycieli i zdolności restrukturyzacyjnej.

Jakie informacje muszą znajdować się we wniosku restrukturyzacyjnym?

Żeby postępowanie restrukturyzacyjne mogło się rozpocząć, wniosek musi być pozbawiony błędów formalnych, które są najczęstszym powodem zwracania wniosków, a w niektórych przypadkach mogą nawet spowodować jego oddalenie (jeżeli sąd uzna, że postępowanie restrukturyzacyjne odbędzie się z pokrzywdzeniem wierzycieli). Oto informacje, których nie może zabraknąć w takim wniosku:

 • Przyczyny, które doprowadziły do tego, że podmiot gospodarczy musi przeprowadzić restrukturyzację,
 • wskazanie środków, które można będzie zastosować podczas postępowania restrukturyzacyjnego i które będą pomocne w osiągnięciu celu (np. nieruchomości),
 • określenie stron postępowania restrukturyzacyjnego,
 • analiza przyczyn problemów finansowych danego przedsiębiorstwa,
 • określenie możliwości finansowych firmy w branży, w której działa,
 • zaplanowanie terminarza postępowania restrukturyzacyjnego,
 • plan rozwojowy, czyli wnikliwy opis strategii przedsiębiorstwa, która pozwoli na regulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z założeń restrukturyzacyjnych w określonych terminach,
 • przewidywanie przyszłych problemów,
 • określenie szans firmy na rynku,
 • przedstawienie skutecznych sposobów rozwiązania wszystkich problemów dotyczących danego przedsiębiorstwa,
 • wstępny plan restrukturyzacyjny.

Ze względu na złożoność postępowania restrukturyzacyjnego wnioski restrukturyzacyjne będą się różnić w zależności od wybranego postępowania. Inaczej musi być więc skonstruowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, inaczej o zatwierdzenie układu, a jeszcze inaczej o restrukturyzację kredytu bankowego dla firmy. 

Aby mieć pewność, że wniosek restrukturyzacyjny zawiera wszystkie niezbędne informacje i nie ma żadnych błędów formalnych, najlepiej jest skorzystać z pomocy naszej firmy, która specjalizuje się w doradztwie restrukturyzacyjnym. Nasi pracownicy to specjaliści, którzy wykonają plany restrukturyzacyjne, pomogą wybrać właściwe postępowanie restrukturyzacyjne, przygotują odpowiednie wnioski i będą reprezentować swoich klientów przed wierzycielami, dłużnikami firmy i organami egzekucyjnymi.