Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa poprzez zawarcie umowy z wierzycielami, wobec których firma ma zobowiązania. Zakres naszych działań obejmuje przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, szczególnie dla obszaru objętego restrukturyzacją finansową. Zajmujemy się również przygotowaniem przedsiębiorstwa do wdrożenia zmian oraz reprezentacją klientów podczas mediacji i negocjacji zarówno z wierzycielami, jak i z organami egzekucyjnymi.

Zakres naszych działań reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone wobec przedsiębiorstw, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań oraz jeśli zadłużenie jest starsze niż 3 miesiące. Wykonujemy audyt przedsiębiorstw Warszawa w celu oceny zdolności finansowych i potencjału firm. Na podstawie drobiazgowej analizy definiujemy wartość zadłużenia i sprawdzamy, czy suma zaległości jest wyższa niż wysokość majątku przedsiębiorstwa przez okres 2 lat.

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Oferta naszej kancelarii w zakresie prawa restrukturyzacyjnego obejmuje obsługę dłużnika, który ubiega się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, a także obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. W ramach Tarczy 4.0 wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla zadłużonych firm. Rozwiązanie ma prowadzić do szybkiego i skutecznego wynegocjowania z wierzycielami układu pozwalającego dłużnikowi na całkowite lub częściowe spełnienie ciążących zobowiązań. Do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uprawnieni są praktycznie wszyscy przedsiębiorcy.

 

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa

Na podstawie wnikliwej analizy struktury finansowej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim sprawozdań finansowych i struktury zadłużeń przygotowujemy plany restrukturyzacyjne. Są to dokumenty o charakterze prawo-ekonomicznym, które zawierają m.in. charakterystykę przedsiębiorstwa, przyczyny zaistniałej sytuacji oraz opis planowanych środków restrukturyzacyjnych. Plan restrukturyzacji prezentuje pełen harmonogram programu naprawczego, plan działań oraz przewidywani dotyczące zysków i strat. Sporządzenie profesjonalnego planu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług naszej kancelarii ekonomiczno-prawnej zlokalizowanej w Warszawie. Nasze działania obejmują przygotowanie określenie pożądanej struktury finansowej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej. Kolejne etapy to mediacje i negocjacje z wierzycielami, podczas których dążymy do zaakceptowania harmonogramu spłaty zadłużenia na nowych warunkach, dopasowanych do aktualnych możliwości przedsiębiorstwa. Przygotowujemy również dokumenty niezbędne do podpisania aneksu do umowy kredytowej.

 

Czym jest plan restrukturyzacyjny i jak go przygotować?

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych Warszawa to jeden z filarów naszej działalności. Plan restrukturyzacyjny jest konieczny do przeprowadzenia procesu, a im lepiej zostanie opracowany, tym większa szansa na powodzenie. Wyróżniamy dwa rodzaje planów restrukturyzacyjnych:

  • Wstępny plan restrukturyzacyjny – zawiera analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej firmy oraz wstępny opis planowanych działań, a także sprawozdanie finansowe. Plan może przygotować dłużnik.
  • Plan restrukturyzacyjny – jest wymagany na dalszych etapach postępowania restrukturyzacyjnego i sporządzany jest przez nadzorcę układu. Taką funkcję może pełnić nasza kancelaria.

Profesjonalny plan restrukturyzacyjny zawiera opis przedsiębiorstwa oraz stanu podaży i popytu, a także diagnozę przyczyn złej kondycji finansowej. Proponowane są działania mające na celu poprawę wyników firmy wraz z analizą ryzyka. W planie restrukturyzacyjnym musi znaleźć się data jego wdrożenia oraz harmonogram działań, a także opis metod i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. Projektowane są zyski i straty w ujęciu pięcioletnim. Dokument często liczy wiele stron, a ocena perspektyw rozwoju musi być poparta rzeczywistymi danymi.