Restrukturyzacja własnościowa

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna w Warszawie świadczy usługi skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji własnościowej, która stanowi obok restrukturyzacji finansowej i operacyjnej jedną z form restrukturyzacji firm. Restrukturyzacja własnościowa obejmuje zmiany w strukturze własnościowej firmy, w tym przede wszystkim przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstwa i wynikające z tego zmiany zakresu władzy na poszczególnych stanowiskach. Celem restrukturyzacji własnościowej może być również likwidacja przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja własnościowa dotyczy przede wszystkim prywatyzacji przedsiębiorstw, a więc przekazaniu majątku państwowo podmiotom prywatnym. Przesłankami do dokonania restrukturyzacji własnościowej firmy są m.in. zmniejszona dynamika sprzedaży lub jej brak, niskie zdolności generowania przychodów, pojawiające się problemy z regulowaniem zobowiązań, niestabilna sytuacja kadrowa oraz zbyt częsta rotacja pracowników.

 

Cel restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstwa

Ogólnym zamierzeniem restrukturyzacji własnościowej jest dokonanie przekształceń w strukturze kapitałów przedsiębiorstw, które niosą zmiany w zakresie władzy. Restrukturyzacja własnościowa prowadzi często do radykalnych zmian w strukturze przedsiębiorstwa, a jej celem jest zwiększenie efektywności zasobów firmy, co prowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja wiąże się ze zidentyfikowaniem podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie władzy i nadzoru nad najważniejszymi funkcjami przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja własnościowa jest również procesem, który uruchamia dokonywanie zmian na wszystkich pozostałych obszarach prowadzonej działalności. Zakres naszych działań obejmuje dokładną analizę struktur przedsiębiorstwa, na podstawie której proponujemy nowe metody zarządzania, optymalizację zatrudnienia oraz wyznaczenie podmiotów zarządzających poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa wraz z przydzieleniem listy zadań i obowiązków. Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie podczas wdrażania zaproponowanych rozwiązań.

 

Restrukturyzacja własnościowa Warszawa

Restrukturyzacja własnościowa przebiega według przygotowanego we współpracy z przedsiębiorstwem planu, który opracowujemy po dokonaniu audytu i wyborze odpowiedniej strategii. Zajmujemy się restrukturyzacją własnościową w Warszawie i świadczymy usługi dla firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych Warszawa polega na określeniu celów i środków, które zapewnią ich realizację. Bardzo często restrukturyzacja własnościowa skutkuje wprowadzeniem zmian w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzanego audytu może się okazać, że konieczna jest nie tylko zmiana własnościowa, ale także ingerencja w strukturę firmy i działania operacyjne. Wiele z tych obszarów wzajemnie się przenika i tworzy sieć zależności, dlatego zmiany niejednokrotnie muszą być wieloaspektowe.

Sytuacje kryzysowe, jakie dotykają przedsiębiorstwa to nieodłączny element prowadzonej działalności, często powiązany ze zmianami na rynku. Wielu zdarzeń można uniknąć poprzez wprowadzenie odpowiednich działań we właściwym czasie. Restrukturyzacja własnościowa ma na celu podniesienie sprawności zarządzania i poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz umożliwienie spłaty dotychczasowych i przyszłych zobowiązań finansowych. W wyniku restrukturyzacji może dojść do fuzji, podziału spółki oraz całkowitej zmiany struktury zarządzania. Restrukturyzacją mogą zostać objęte przedsiębiorstwa, które utraciły zdolność regulowania swoich wierzytelności.