Audyt przedsiębiorstw

Audyt przedsiębiorstw stanowi dokładne badanie kondycji prawnej, finansowej i operacyjnej. Analiza dokonywana jest cząstkowo, obejmuje więc tylko niektóre strefy prowadzonej działalności, albo całościowo, gdy wnikliwemu badaniu poddawany jest każdy jej obszar. Celem audytu przedsiębiorstw jest kontrola prawno-finansowa firmy, wskazanie i poprawienie kondycji struktur organizacyjnych, które hamowały jej rozwój oraz zabezpieczenie jej przed utratą płynności finansowej.

Założeniem audytu jest uzyskanie informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa i wdrożeniem odpowiednich działań, które umożliwią poprawę wyników finansowych. Badamy wydajność i skuteczność struktur zarządzania firmy oraz analizujemy zakres działalności i wskazujemy na elementy, które nie przynoszą zysków, a także weryfikujemy zadłużenie przedsiębiorstwa. Analiza finansowa jest pierwszym krokiem na drodze do restrukturyzacji – jest to proces, który ma zapobiec likwidacji firmy. Oferujemy wsparcie obejmujące przygotowanie planów restrukturyzacyjnych Warszawa i świadczymy opiekę prawną na każdym etapie postępowania.

 

Audyt przedsiębiorstw Warszawa

Nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Działamy na podstawie przygotowanego wcześniej planu audytu, który definiuje zakres naszych obowiązków. Po zakończeniu audytu przedsiębiorca otrzymuje raport zawierający szczegółową diagnozę kondycji przedsiębiorstwa w analizowanym zakresie. Świadczymy usługi doradcze i pomagamy we wdrażaniu działań mających na celu poprawę wybranych obszarów działalności firmy. W wyniku audytu możliwe jest zdiagnozowanie nierentownych przedsięwzięć oraz ich modyfikacja lub likwidacja.

W czasie audyty staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w działanie firmy, a więc przedsiębiorstwo może funkcjonować w sposób ciągły. Audyt przedsiębiorstw Warszawa to jeden z filarów naszej działalności, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak minimalizować wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy. Każdy audyt poprzedza dokładne zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa – dokonujemy wielu analiz i przeprowadzamy mnóstwo rozmów oraz mapujemy procesy.

 

Audyt prawny, finansowy i operacyjny

Badanie i analizę przedsiębiorstwa przeprowadzamy zarówno w celu wzmocnienia jego pozycji na rynku i znalezienia odpowiednich ścieżek rozwoju, jak i w celu znalezienia dopasowanych metod restrukturyzacji przedsiębiorstw, gdy zbliża się lub osiągnęło już niewypłacalność.

Wykonujemy między innymi audyt prawny, który umożliwia zidentyfikowanie wszelkich obszarów ryzyka, oszacowanie powodzenia oraz zagrożeń, które mogłyby wynikać z planowanych transakcji czy zaproponowanie rozwiązań ochrony prawnej majątku, która zabezpieczyłaby mienie przed możliwymi skutkami dokonania transakcji powiązanej z ryzykiem.

Przeprowadzenie audytu finansowego pozwala uzyskać rzetelne informacje na temat sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Na podstawie audytu wydawane są pinie i raporty finansowe zgodnie z formalnymi wymogami regulowanymi przez ustawę o rachunkowości.

W celu znalezienia rozwiązań umożliwiających efektywną realizację strategii firmy, zoptymalizowanie działalności poszczególnych jej obszarów oraz wdrożenia usprawnień w działach i komunikacji między nimi przeprowadzamy audyt operacyjny. Badanie polega między innymi na analizie dokumentów, w tym regulaminów i procedur wewnątrz firmy, analizie SWOT oraz analizie prac i obowiązków na poszczególnych stanowiskach.