Czy syndyk może sprzedać cały majątek?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań, często korzysta z instytucji prawnej, jaką jest upadłość. W Polsce istnieje kilka rodzajów postępowań upadłościowych, a jednym z głównych uczestników takiego procesu jest syndyk. Jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem dłużnika oraz przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wykorzystania tego majątku na poczet spłaty wierzycieli. W związku z tym często pojawia się pytanie, czy syndyk ma prawo sprzedać cały majątek przedsiębiorstwa będącego w stanie upadłości.

Rola i obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk jest powoływany przez sąd upadłościowy na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Jego funkcja wiąże się z bezstronnością, niezależnością i profesjonalizmem. Syndyk musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, które potwierdzone są wpisem na listę syndyków prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Głównymi obowiązkami syndyka są ochrona i zarządzanie majątkiem dłużnika oraz przygotowanie majątku do jego sprzedaży i realizacji roszczeń wierzycieli. Ponadto do obowiązków syndyka należy przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, sporządzanie sprawozdań z działalności oraz uczestniczenie w posiedzeniach sądu i zgromadzeniach wierzycieli.

Sprzedaż majątku przez syndyka

Odpowiedź na pytanie, czy syndyk może sprzedać cały majątek, nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od konkretnej sytuacji i rodzaju postępowania upadłościowego. W praktyce jednak syndyk ma prawo sprzedać cały majątek dłużnika, pod warunkiem że postępowanie upadłościowe przewiduje likwidację majątku. Sprzedaż może obejmować zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości oraz wszelkie prawa majątkowe, w tym np. udziały czy akcje.  Sprzedaż majątku odbywa się zazwyczaj w drodze przetargu lub aukcji. 

Istnieją także inne formy postępowań upadłościowych, takie jak sanacja – tu zadaniem syndyka jest opracowanie i realizacja planu restrukturyzacji firmy tak, aby możliwe było jej odbudowanie i kontynuowanie działalności. W takim przypadku syndyk nie będzie miał prawa sprzedać całego majątku, chyba że będzie to konieczne do wykonania planu sanacji.