Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Nieodłącznym elementem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, który jest formalnym dokumentem zawierającym dokładną analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej firmy oraz opis planowanych działań naprawczych. W planie restrukturyzacyjnym znajduje się także harmonogram działań oraz prognozy dotyczące szacunkowych zysków i strat. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny zawiera wszystkie planowane rozwiązania, które wdrożone będą w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz ich uzasadnienie na podstawie sytuacji przedsiębiorstwa i jego specyfiki.

Plan restrukturyzacyjny jest obowiązkowy do przeprowadzenia restrukturyzacji majątkowej, organizacyjnej i finansowej. Dokument opracowuje się w celu dokonania oceny, czy istnieją szanse na wyjście zadłużenia i spłacenie długów. Na podstawie planu wierzyciele mogą podjąć decyzje o akceptacji układu, który następnie zatwierdza sąd. Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych można zlecić naszej kancelarii ekonomiczno-prawnej z Warszawy. Rzetelnie opracowany plan zwiększa szanse na pozytywne zakończenie negocjacji z wierzycielami.

Wstępny i zasadniczy plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny może przygotować dłużnik – taki plan zawiera ogólną analizę kondycji przedsiębiorstwa i wstępny harmonogram wdrożenia działań naprawczych. Wstępny plan bywa konieczny przy wnioskowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i jest to podstawa do przygotowania zasadniczego planu przez zarządcę. Właściwy plan restrukturyzacyjny jest wymagany po otwarciu postępowania i zawiera bardzo szczegółowe analizy oraz prognozy z uwzględnieniem przeszłej, obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorcy.