Gdzie można złożyć wniosek o restrukturyzację?

Restrukturyzacja to prawne rozwiązane naprawcze, dzięki któremu można przywrócić płonność finansową firmy. W wyniku podjętych działań przedsiębiorstwo odzyskuje stabilność finansową i może samodzielnie zarobić na spłatę wierzytelności. Aby przeprowadzić restrukturyzację swojego biznesu, konieczne jest złożenie wniosku o otwarcie restrukturyzacji. Najpierw jednak przeprowadzane jest postępowanie o zawarcie układu w celu wypracowania warunków spłaty z wierzycielami – wówczas rolą organów sądowniczych jest jedynie zatwierdzenie umowy. Procedura ta sprawdza się wobec firm, które stale uzyskują dochody i są wypłacalne.

Jeśli jednak firma straciła płynność finansową i nie ma możliwości spłaty dotychczasowych ani przyszłych długów, to układ z wierzycielami wypracowywany jest w sadzie, a plan restrukturyzacji opracowuje nadzorca sądowy. Wniosek o restrukturyzację należy złożyć w sądzie gospodarczym właściwym dla zakładu głównego dłużnika. Głównym profilem naszej działalności jest restrukturyzacja przedsiębiorstw – pomagamy przygotowywać wnioski i dokumentację oraz reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania.

Kiedy złożyć wniosek o restrukturyzację?

O niewypłacalności mówimy wtedy, kiedy zobowiązania pieniężne firmy przekraczają wartość majątku oraz gdy ten stan utrzymuje się przez 24 miesiące. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości. W przypadku niezłożenia wniosku w ustawowym terminie oraz poniesienia szkody przez wierzyciela z tego tytułu odpowiedzialność za szkodę ponoszą osoby zobowiązane do złożenia wniosku, czyli członkowie zarządu lub zarządca sukcesyjny.