Jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. W jaki sposób przebiega, jakie działania musi wykonać w jego ramach dłużnik i jakie są jego wady oraz zalety?

Postępowanie o zatwierdzenie układu – przebieg

W obrębie prawa restrukturyzacyjnego wyróżnia się cztery rodzaje postępowania – podstawowa różnica pomiędzy nimi opiera się na udziale organów władzy w każdym z nich. Postępowanie o zatwierdzenie układu polega w znacznie większym stopniu na czynnościach wykonywanych przez dłużnika, w minimalnym zaś na działaniach sądu. Biorą w nim udział głównie podmioty publiczne, a działania organów władzy publicznej polegają wyłącznie na zatwierdzeniu układu przyjętego przez sąd restrukturyzacyjny.

W związku z tym to dłużnik odgrywa tu najważniejszą rolę. W celu zabezpieczenia praw wierzycieli i zapewnienia legalnego przebiegu postępowania wyznaczony zostaje jednak nadzorca układu, czyli doradza restrukturyzacyjny. Zgodnie z Ustawą reguluje on m.in. przebieg zbierania głosów, składanie wniosku oraz sporządzanie propozycji układowych, . Wykonuje też spis wierzytelności oraz – na żądanie – udziela wierzycielom informacji odnośnie sytuacji majątkowej dłużnika.

 

Potrzebujesz wsparcia w toku postępowania restrukturyzacyjnego? Sprawdź postępowania restrukturyzacyjne Warszawa

 

Obowiązkiem dłużnika jest wyznaczenie dnia układowego. Zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 – prawo restrukturyzacyjne musi on zostać ustanowiony przynajmniej na dzień, lecz nie wcześniej niż na trzy miesiące przed terminem, w którym ma zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu.

Kolejnym krokiem jest zebranie przez dłużnika głosów wierzycieli na kartach do głosowania. Przyjęcie układu będzie przy tym miało miejsce jedynie w sytuacji, gdy głos za odda większość (przynajmniej 2/3 sumy wierzytelności) uprawnionych do głosowania wierzycieli – nie zaś jedynie tych, którzy wzięli udział w głosowaniu. Ma to zapobiec nieuczciwości wierzyciela, który w przeciwnym razie mógłby zaangażować w sprawę jedynie wierzycieli przychylnych układowi. Należy pamiętać, że ważność głosu zostaje utrzymana wyłącznie wtedy, jeżeli wniosek zostaje przedłożony przed upływem trzeciego miesiąca od jego oddania.

Jeżeli układ zostanie przyjęty, dłużnik musi przedłożyć przed sądem restrukturyzacyjnym zawierający niezbędne dane wniosek o jego zatwierdzenie z załącznikami w postaci:

  • kart do głosowania,
  • dowodu przekazania tym wierzycielom, którzy wstrzymali się od głosu, kart do głosowania i propozycji układowych przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem złożenia wniosku o zatwierdzenie,
  • pełnomocnictw niezbędnych do dowiedzenia uprawnienia wierzycieli do oddania głosu,
  • wydruków lub odpisów z rejestru,
  • sprawozdania sporządzonego przez nadzorcę układu.

 

Następnie sąd restrukturyzacyjny wydaje postanowienie w sprawie zatwierdzenia układu. W chwili uprawomocnienia tego postanowienia nadzorca układu zaczyna pełnić obowiązki nadzorcy sądowego.

Skutki prawne postępowania o zatwierdzenie układu są takie same, jak skutki uzyskiwane w toku pozostałych typów postępowania restrukturyzacyjnego. Warto nadmienić, że choć jest ono najszybszym i najprostszym rodzajem postępowania, jednocześnie wymaga od dłużnika dużej dozy wytrwałości oraz samodyscypliny.

Na drodze tego postępowania dłużnik wciąż ma prawo do zarządzania własnym majątkiem. Jest również uprawniony do działań zarówno wpisujących się, jak i przekraczających zakres możliwości zwykłego zarządu przedsiębiorstwa. Ze względu na brak możliwości odwołania zajęcia rachunku bankowego czy zawieszenia postępowania egzekucyjnego na czas postępowania o zatwierdzenie układu nie może ono zostać podjęte w zbyt długim okresie od ujawnienia problemów majątkowych dłużnika.