Kiedy możemy złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości?

Upadłość osoby fizycznej to proces prawny, który ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W ramach postępowania upadłościowego majątek dłużnika zostaje podzielony pomiędzy wierzycieli, a dłużnik może ubiegać się o wyłączenie niektórych składników majątkowych z masy upadłości. Wyłączenie z masy upadłości pozwala dłużnikowi zachować określone dobra, które są niezbędne do życia codziennego lub prowadzenia działalności gospodarczej

Przesłanki wyłączenia z masy upadłości

Zgodnie z polskim prawem, możliwe jest wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych, jeśli spełnione są pewne przesłanki. Przede wszystkim, dobra te muszą być niezbędne dla dłużnika do utrzymania godnego życia oraz dla jego rodziny. Ponadto wyłączenie może dotyczyć przedmiotów o niewielkiej wartości, które nie mają istotnego wpływu na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 

Dobrowolne wyłączenie z masy upadłości

Dobrowolne wyłączenie z masy upadłości polega na tym, że dłużnik samodzielnie decyduje o tym, które składniki majątkowe chciałby wyłączyć z postępowania upadłościowego. W takim przypadku dłużnik musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego, w którym przedstawi uzasadnienie swojego żądania oraz wskaże konkretne dobra, które mają zostać wyłączone.

Obligatoryjne wyłączenie z masy upadłości

Obligatoryjne wyłączenie z masy upadłości dotyczy sytuacji, w których prawo nakazuje wyłączenie określonych składników majątkowych z postępowania upadłościowego. Przykładem takich dóbr są przedmioty służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny, takie jak odzież, żywność czy meble. Ponadto ochrona prawna majątku może obejmować narzędzia pracy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Terminy i procedura składania wniosku

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości można złożyć na każdym etapie postępowania upadłościowego. Najlepiej jest jednak złożyć wniosek jak najszybciej po ogłoszeniu upadłości, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z realizacją prawa do wyłączenia.