Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest regulowany na mocy Prawa restrukturyzacyjnego. Zasadniczo doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która uczestniczy w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Doradca musi mieć odpowiednie kompetencje oraz licencję, którą nadaje Minister Sprawiedliwości.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Do podstawowych zadań doradcy restrukturyzacyjnego należy pełnienie funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym i zarządzenie majątkiem przedsiębiorstwa. Doradca restrukturyzacyjny w procesach restrukturyzacji jest nadzorcą układu lub nadzorcą sądowym i zarządcą dłużnika ustanowionym sądownie. Wówczas do zadań doradcy należy zarządzanie majątkiem dłużnika do czasu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości. Ponadto doradca restrukturyzacyjny udziela porad i opinii oraz wyjaśnień dla wierzycieli i przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Doradca restrukturyzacyjny nadzoruje całe postępowanie i pomaga przeprowadzić wymagane zmiany w przedsiębiorstwie w celu odzyskania płynności finansowej i umożliwienia spłaty wierzytelności. Nasza kancelaria zajmuje się składaniem wniosków o restrukturyzację i przygotowywaniem planów restrukturyzacyjnych w Warszawie oraz ich wdrożeniem. Pomagamy w zawieraniu układów z wierzycielami i nadzorujemy cały proces restrukturyzacji.

Jakie wymogi musi spełniać doradca restrukturyzacyjny?

Osoba starająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz odznaczać się nieposzlakowaną opinią. Wymogiem jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego w dowolnym kraju członkowskim UE. Ponadto doradca musi uzyskać pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.