Nowe zasady rachunkowości w firmie. Od czego zacząć?

Generowanie strat  w przedsiębiorstwie, jak i nieprzewidziane wydarzenia związane z utratą kontrahentów czy zaciąganiem dużych zobowiązań mogą doprowadzić do tego, że do wykrycia problemów i poprawy płynności finansowej potrzebna będzie restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Działania najlepiej podjąć już wtedy, gdy problemy z płynnością staną się zauważalne. Jaki wpływ ma restrukturyzacja na rachunkowość  w firmie?

 

Kiedy trzeba utworzyć rezerwy na restrukturyzację? 

Sytuacje kryzysowe wymagają zastosowania przez firmę działań, które przywrócą dobrą kondycję finansową. Jeśli przedsiębiorstwo zmuszone jest przeprowadzić restrukturyzację lub zawarło  w tej sprawie wiążące umowy, a związane z tym plany umożliwiają oszacowanie wartości przyszłych zobowiązań, wymagane jest utworzenie rezerwacji. Nie  w każdym wypadku trzeba je tworzyć. Nie dotyczą one planów restrukturyzacyjnych, które nie przewidują zdarzeń obejmujących korzyści ekonomiczne. Jest także możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw. Można z tego skorzystać, jeśli nie wpłynie to ujemnie na jasne i rzetelne przedstawienie kondycji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego firmy.

Rezerwy a koszty operacyjne 

Rezerwy to zobowiązania, których kwoty i terminy wypłacalności nie są pewne. Tworzy się je  w przypadku prawnego lub umownego obowiązku przeprowadzenia restrukturyzacji, czego warunkiem jest dysponowanie dowodami potwierdzającymi przygotowanie planów restrukturyzacyjnych oraz możliwości rozpoczęcia działań. Rezerwy wpływają obciążająco na pozostałe koszty operacyjne i można je wykorzystać tylko zgodnie z przeznaczeniem, do jakiego zostały utworzone. Jeśli powstało zobowiązanie, na które wcześniej utworzono rezerwę, zmniejsza ono tę rezerwę. Natomiast niewykorzystane rezerwy wobec zmniejszenia ryzyka, przez które powstały, zwiększają przychody operacyjne wtedy, kiedy okazały się niepotrzebne.

Rezerwy a koszty podatkowe i koszty uzyskania przychodów 

Rezerwy są wyceniane do wysokości kwot koniecznych nakładów, które ponosi się zgodnie z planem restrukturyzacyjnym. Nie uwzględniają wydatków przyszłej działalności. Wydatki, które nie stanowią zobowiązań z tytułu restrukturyzacji, są ewidencjonowane tak samo, jakby zostały poniesione niezależnie. Rezerwy nie uwzględniają także zysków z oczekiwanego zbycia aktywów. Nie są one kosztami podatkowymi ani kosztami uzyskania przychodów rezerw utworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Kosztami podatkowymi są faktycznie poniesione wydatki restrukturyzacyjne w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Oddzielne traktowanie rezerw dla celów bilansowych i podatkowych może doprowadzić do ujemnej różnicy między wartością rachunkową i podatkową.