Przygotowanie do odbudowy płynności finansowej i sanacji firmy – krok po kroku

Postępowanie restrukturyzacyjne można rozpocząć zarówno w przypadku niewypłacalności, jak i przy zagrożeniu niewypłacalnością. Wczesne zareagowanie umożliwia podjęcie odpowiednich działań wtedy, gdy jest to jeszcze opłacalne. W tym artykule możecie przeczytać, jak krok po kroku przygotować się do restrukturyzacji.

Wybór doradcy

Jeśli przedsiębiorca zauważył niepokojące przesłanki i w związku z tym podjął decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji, na początku powinien znaleźć odpowiedniego doradcę restrukturyzacyjnego, by nie doprowadzić do sytuacji, w której to sąd podejmie decyzję za niego. Warto zasugerować swój wybór nawet przy braku wymaganego poparcia 30% niepowiązanych wierzycieli. Doradcza dokonuje analizy przedsiębiorstwa na podstawie działań takich jak audyt. Po jego przeprowadzeniu może się okazać, że restrukturyzacja nie jest w ogóle potrzebna, bo wystarczą jedynie pozasądowe negocjacje i dodatkowe formy finansowania. Kolejny krok to zaplanowanie strategii na podstawie analizy bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej, wielkości zadłużenia, analizy majątku itp. Restrukturyzacja może być realizowana jako postępowanie o zatwierdzeniu układu, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne i przyspieszone postępowanie układowe.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Większość firm wybiera przyspieszone postępowanie układowe, jednak wybór powinien być uzależniony od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Przyspieszone postępowanie jest najszybsze, lecz dotyczy podmiotów mających poniżej 15% wierzytelności spornych i nie zapewnia ochrony egzekucyjnej przed wierzycielami rzeczowymi. Proces ten zajmuje od 3 do 5 miesięcy. Postępowanie o zatwierdzenie układu zmniejsza udział sądu do minimum. Dłużnik wraz z doradcą samodzielnie zbiera głosy. Postępowanie układowe prowadzone jest wobec podmiotów mających wierzytelności sporne ponad 15%. Dotyczy ono przedsiębiorców niewypłacalnych i tych, którym grozi niewypłacalność. Postępowanie sanacyjne umożliwia wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Zarząd nad przedsiębiorstwem ma zarządca, a nie reprezentant dłużnika. W tym przypadku ochrona dłużnika przed egzekucją jest najpełniejsza. Zarządca może odstępować od umów nawet wtedy, gdy nie przewidywały one takiego rozwiązania.

Opracowanie planu i złożenie wniosku

Firma, która przygotowuje się do restrukturyzacji, zobowiązana jest przygotować wstępny plan. Jest on niezbędnym elementem wniosku o otwarcie postępowania, który później będzie podstawą do opracowania ostatecznego planu restrukturyzacyjnego wdrażanego przez doradcę. Plan może uwzględniać rozłożenie na raty, częściowe umorzenie wierzytelności, redukcję zatrudnienia, odstąpienie od umów niewykonanych w całości czy konwersję na udziały lub akcje wierzytelności. Po ustaleniu strategii składa się w sądzie stosowny wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otwiera postępowanie, co skutkuje wyznaczeniem nadzorcy sądowego lub zarządcy - w zależności od rodzaju postępowania.

Głosowanie wierzycieli

Nadzorca sądowy lub zarządca przygotowuje spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny i ewentualnie inne dokumenty - spis z inwentarza, spis wierzytelności spornych itp. Spis wierzytelności tworzy się dla każdego z wierzycieli. Jest w nim należność główna, odsetki oraz tytuły, z których wynika wierzytelność. Plan restrukturyzacyjny zawiera działania, które musi podjąć firma w celu zwiększenia sprzedaży i uzyskania rentowności. Na podstawie tych dokumentów przygotowywane są propozycje układowe, które następnie poddaje się głosowaniu. Zgromadzeniu wierzycieli przewodzi sędzia komisarz. Propozycje powinny być tak skonstruowane, by skłoniły wierzycieli do głosowania za układem i jednocześnie były możliwe do wykonania przez przedsiębiorstwo.

Restrukturyzacja może potrwać od kilku miesięcy do 2-3 lat. Czas i zastosowane środki zależą od wielu czynników i na część z nich przedsiębiorca nie ma wpływu. Może jednak wybrać doradcę, który zajmie się spisem wierzycieli, opracowaniem planu restrukturyzacyjnego, zorganizowaniem głosowania i sprawnie przeprowadzi firmę przez wszystkie etapy.