Restrukturyzacja finansowa a zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa

Płynność finansowa firmy może być zachwiana przez różne czynniki zewnętrzne. W ostatnim czasie mnóstwo przedsiębiorców miało problemy przez sytuacje wywołane pandemią. Jednostki gospodarcze, które nie są  w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych, muszą przeprowadzić restrukturyzację finansową. Jakie wprowadza ona zmiany w strukturze kapitałowej?

Wskaźniki struktury kapitałowej 

Analiza struktury kapitałowej przedsiębiorstwa pozwala ustalić źródła finansowania oraz poziom zadłużenia. W tym celu stosuje się wskaźniki, które umożliwiają sprecyzowanie problemów finansowych firmy.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o procentowym udziale kapitałów obcych w formie zobowiązań w stosunku do majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (dźwignia finansowa) pozwala poznać relacje kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, czyli zdolność pokrycia zobowiązań z własnych środków przedsiębiorstwa i możliwość dalszego zadłużania się. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik ryzyka) informuje o relacji zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych. Wskaźnik zadłużenia środków trwałych przedstawia, w jakim stopniu zabezpieczone są zobowiązania długoterminowe przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa.

Założenia restrukturyzacji finansowej 

Restrukturyzacja finansowa jest działaniem dążącym do osiągnięcia określonej struktury zadłużenia i kapitału, co wiąże się z wdrożeniem planów naprawczych, odzyskaniem wypłacalności firmy oraz utrzymaniem dobrych rokowań na przyszłość. Przebiega ona dwuetapowo. Pierwszy etap to zapewnienie krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, natomiast drugi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji długu. Uwzględnia ono:

  • renegocjacje spłaty zobowiązań,
  • ubieganie się o refinansowanie dłużne,
  • pozyskiwanie inwestora.

Utrzymanie płynności finansowej poprzez optymalizację zadłużenia może wymagać ustalenia z wierzycielami nowej formy finansowania i zmiany harmonogramu spłat dopasowanego do możliwości przedsiębiorstwa.

Możliwości finansowania 

Proces restrukturyzacji, w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Banki mają różne procedury, które uwzględniają np. przeprowadzenie restrukturyzacji wstępnej lub przekazanie klienta od razu do departamentu restrukturyzacji i windykacji. Refinansowanie części lub całości aktualnego zadłużenia może przebiegać w innej instytucji, a jeśli jest to niemożliwe, konieczne staje się dokapitalizowanie spółki lub uzyskanie dodatkowego finansowania poprzez zaciągnięcie pożyczki z organizacji zajmującej się pomocą kierowaną do przedsiębiorców. Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się dana firma, zaleca się skorzystanie ze wsparcia doradztwa restrukturyzacyjnego. Specjaliści mogą zaproponować określone rozwiązania w formie kilku scenariuszy, a do tego ustalą prognozy na przyszłość na podstawie stworzonego biznesplanu i analizy rynku.