Blog

Gdzie można złożyć wniosek o restrukturyzację?

Restrukturyzacja to prawne rozwiązane naprawcze, dzięki któremu można przywrócić płonność finansową firmy. W wyniku podjętych działań przedsiębiorstwo odzyskuje stabilność finansową i może samodzielnie zarobić na spłatę wierzytelności. Aby przeprowadzić restrukturyzację swojego biznesu, konieczne jest złożenie wniosku o otwarcie restrukturyzacji. Najpierw jednak przeprowadzane jest postępowanie o zawarcie układu w celu wypracowania warunków spłaty z wierzycielami – wówczas rolą organów sądowniczych jest jedynie zatwierdzenie umowy. Procedura ta sprawdza się wobec firm, które stale uzyskują dochody i są wypłacalne.

Czytaj więcej

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Nieodłącznym elementem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, który jest formalnym dokumentem zawierającym dokładną analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej firmy oraz opis planowanych działań naprawczych. W planie restrukturyzacyjnym znajduje się także harmonogram działań oraz prognozy dotyczące szacunkowych zysków i strat. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny zawiera wszystkie planowane rozwiązania, które wdrożone będą w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz ich uzasadnienie na podstawie sytuacji przedsiębiorstwa i jego specyfiki.

Czytaj więcej

Jakie prewencyjne działania w kwestii ochrony majątku możemy zastosować w firmie?

Prowadzenie biznesu wiąże się z podejmowaniem decyzji, niejednokrotnie obarczonych sporym ryzykiem. Ochrona majątku jest narzędziem, które może uchronić przedsiębiorstwo przed konsekwencjami złych decyzji oraz utratą płynności finansowej. Niejednokrotnie konieczna jest ingerencja w strukturę firmy lub reorganizacja przedsiębiorstwa oraz segmentacja obszarów działalności w celu oddzielenia działań związanych z największym ryzykiem. Kluczowe jest także rozłączenie majątku prywatnego i firmowego, co pozwala na uniknięcie ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Czytaj więcej

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest regulowany na mocy Prawa restrukturyzacyjnego. Zasadniczo doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która uczestniczy w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Doradca musi mieć odpowiednie kompetencje oraz licencję, którą nadaje Minister Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Jakie są rodzaje audytów w firmie?

Celem przeprowadzania audytów przedsiębiorstw jest dokładne zbadanie kondycji firmy z uwzględnieniem jej kondycji finansowej oraz sytuacji prawnej. W wyniku przeprowadzonego audytu przygotowywany jest raport, na podstawie którego można wdrożyć działania pozwalające na poprawę wielu aspektów funkcjonowania firmy. W firmach przeprowadzamy audyty prawne, finansowe i operacyjne.

Czytaj więcej

Czy postępowanie restrukturyzacyjne ma jakieś wady?

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne składają przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze spłatą wierzytelności. Podstawowym założeniem restrukturyzacja jest zapobiegnięcie upadłości firmy i umożliwienie dalszego funkcjonowania, choć niekoniecznie w dotychczasowej formie. Dzięki odpowiednio wdrożonym działaniom przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową i może spłacić długi oraz kontynuować działalność.

Czytaj więcej

Kto może wdrożyć działania restrukturyzacyjne?

Zasady postępowania restrukturyzacyjnego zostały opisane w Prawie restrukturyzacyjnym. W ustawie dokładnie zdefiniowano katalog osób, które mogą skorzystać ze ścieżki restrukturyzacji oraz sytuacje, w których restrukturyzacja jest dopuszczalna. Przyjrzyjmy się zatem bliżej obowiązującym przepisom.

Czytaj więcej

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza wstrzymanie działań egzekucyjnych i pomaga uchronić majątek przedsiębiorstwa przed wierzycielami. Celem postępowania jest zawarcie układu oraz spłata zobowiązań wedle ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu. Zasadniczo restrukturyzacja jest działaniem, które ma uchronić firmę przed widem likwidacji.

Czytaj więcej